Okres rezerwacji:
Data przyjazdu: 08-Mar-2021 Data wyjazdu: 08-Mar-2021
zielony żółty czerwony    zarezerwowany termin

Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.

Rezerwacja i płatność

1. Po zapoznaniu się z ofertą Klient, składa wstępną rezerwację apartamentu:

 - poprzez formularz na stronie internetowej - minimum 14 dni przed planowaną datą przyjazdu,

- telefonicznie lub poprzez e-mail apartament@diva.kolobrzeg.pl gdy termin przyjazdu przypada w okresie krótszym niż 14 dni.

2. Po dokonaniu rezerwacji Klient zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych dokonać wpłaty zaliczki w kwocie pokrywającej 3 pierwsze doby pobytu na wskazany przez wynajmującego rachunek bankowy.

3. Rezerwacja zostaje potwierdzona po wpływie zaliczki na konto Wynajmującego.

4. Najpóźniej 7 dni przed planowanym przyjazdem Klient powinien dokonać zapłaty reszty należności za pobyt. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpłynięcia środków na konto.

5. W przypadku zbyt krótkiego okres czasu pomiędzy dokonaniem rezerwacji, a planowanym przyjazdem możliwe jest przekazanie należności w inny, uzgodniony telefonicznie sposób.

6. W przypadku chęci zmiany w dokonanej rezerwacji, Klient powinien skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie Wynajmującemu lub jego przedstawicielowi. Wynajmujący lub jego przedstawiciel rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej.

7. Klient ma możliwość anulowania rezerwacji poprzez e-mail najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu. W takim przypadku Wynajmujący nie zwraca wpłaconej wcześniej zaliczki. Jeśli została wpłacona wyższa  kwota,  zostanie zwrócona na rachunek wskazany przez Klienta w ciągu 7 dni.

8. Stan rezerwacji na stronie internetowej www.diva.kolobrzeg.pl ma charakter informacyjny. Złożenie rezerwacji poprzez formularz nie gwarantuje automatycznej  blokady miejsca. Wynajmujący ma prawo odmówić rezerwacji apartamentu bez podania przyczyny.

Cennik

1. Podane w cenniku ceny obejmują:
- zakwaterowanie na jedną dobę dla 2 osób  dorosłych w apartamencie jednopokojowym,
- koszt sprzątania końcowego,
- koszt zużytych przez Klienta mediów (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), o ile nie jest to zużycie w wyraźnym stopniu nadmierne,
- internet bezprzewodowy w apartamencie.

2. Cennik obowiązuje przy pobycie nie krótszym niż 4 noce. W przypadku krótszego pobytu pobierana jest dodatkowo opłata w kwocie 100zł.

3. Na pobyt powyżej 10 dni ceny ustalane są indywidualnie.

4. Dla rezerwacji dokonanych na minimum 60 dni przed planowanym przyjazdem udzielamy 10% rabatu (kalkulator na stronie www nie uwzględnia tego upustu).

Regulamin apartamentu

1. Apartament wynajmowany jest na doby. W lokalu mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.

2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu do godziny 09.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.

4. Uwzględnia się życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych terminów.

5. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.

6. Niedokonanie zapłaty za pobyt uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.

7. Osoba wyznaczona do kontaktu z gościem zobowiązana jest pomniejszyć przyjmowaną kwotę o sumę wpłaconego wcześniej zadatku. W celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności prosimy o zachowanie i okazanie kopii dokonanej wpłaty.

8. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących obsługi  wybranych urządzeń stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i wyposażeniem w nim się znajdującym.

9. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa. Fakt ten zostanie potwierdzony protokołem wprowadzenia.

10. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku zauważenia zagrożeń na które bezpieczeństwu gości lub w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu.

11. Przebywanie zwierząt w apartamencie nie jest akceptowane.

12. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.

13. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt Gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

15. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia i zakręcanie wody.

16. W związku z zainstalowanymi czujnikami dymu w apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu (nie dotyczy balkonu).

17. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości szkodę. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Dopiero wówczas gość ma prawo opuścić apartament. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.

18. W dniu odjazdu goście zobowiązani są opuścić pokój do godziny 11:00, po uprzednim wypełnieniu karty wymeldowania. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu do godziny 14:00 za dodatkową opłatą w wysokości 50% ceny noclegu. Po godzinie 14:00 naliczana jest pełna dzienna stawka.

19. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia.

20. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

21. Rachunki za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem poleconym na wskazany adres.